תקנון השימוש באתר והצהרת פרטיות

כללי

1. אתר זה והאתרים השונים במסגרתו מופעלים ע"י תיירות ארץ כנרת (להלן: "האתרים").

כתובתנו: קיבוץ כנרת (קבוצה), 1511800. 

2. בכל שאלה או פניה ניתן לפנות אלינו:

 • בטלפון ובוואטסאפ: 050-466-8661
 • אימייל: camping@kinneret.org.il

3. אתר האינטרנט yardenkinneret.co.il הנו אתר האינטרנט הרשמי של חניון ירדן כנרת – ירדנית כנרת אגש"ח בע"מ (להלן: "חניון").

4. כל המזמין לינה דרך אתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או החניון.

5. חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

6. המשתמש מצהיר כי כל המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו (להלן: "המידע") הינו רכושו הבלעדי של החניון, כי לחניון שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החנות ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החנות, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

7. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותה או בכבודה או בשמה של החנות כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

 

סיכונים ואחריות

8. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

9. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.

10. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.

11. המידע מוצג באתר כפי שהוא("as is") והחניון אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.

12. החניון עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד. חלקי ומבוסס. החניון לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי החניון והן על ידי צדדים שלישיים.

13. החניון לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו, והמשתמש מוותר בזאת ומראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החנות בגין האמור.

14. החניון לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.

15. החניון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.

הזמנת אירוח

16. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת ל קבל מידע ולבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

17. הזמנת אוהל ממוזג \מתחם Vip אפשרית באמצעות אתר זה.

18. כל המזמין באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי.

19. פרטי רוכש השירותים: בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.

20. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר אוהלים, מזרנים או/ו כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

21. הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לחניון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם

22. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של החניון. החניון יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

23. אופן ההזמנה

 • המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.
 • בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד. התשלום יתבצע במלואו בחודשים רגילים- 3 ימים לפני מועד האירוח.
 • בחגי ישראל כולל חול המועד וחודשים יולי אוגוסט, יתבצע התשלום במלואו – 7 ימים לפני מועד האירוח.

תנאים והגבלות

24. המחירים באתר הינם בשקלים חדשים.

25. אתר חניון ירדן כנרת רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת האוהלים ומתחמי האירוח ואת מחירי המוצרים, השירותים וחבילות האירוח.

26. אתר חניון ירדן כנרת רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. אתר חניון ירדן כנרת יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.

27. אתר חניון ירדן כנרת רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החניון בקשר לכך.

28. חניון ירדן כנרת – מידע כללי

בחניון ירדן כנרת תמצאו:

 1. מתחם להקמת אוהלים וקמפינג
 2. אוהלים ממוזגים
 3. מתחמי VIP
 4. מתחמים לקבוצות 
 5. מתחמים לאירועים

כמו כן במתחם תאורה, שירותים מסודרים, מקלחות עם מים חמים ומענה נוסף לצרכי הנופשים.

שירותי החניון:

 • מתחם קמפינג גדול מטופח
 • שירותים ומקלחות
 • מים חמים 24/7
 • שולחנות פיקניק
 • ברזיות
 • נקודות חשמל
 • תאורת שטח
 • השכרת ציוד לקמפינג
 • נקודת ניפוח סירות
 • השכרת קייאקים וסאפ 
 • מינימרקט (פתוח במהלך שעות היום)

29. קבלת ופינוי אוהלים ממוזגים \ מתחם Vip

 • קבלה: בימי חול, סופי שבוע וחגים בשעה 14:00.
 • פינוי: בימי חול וחגים עד השעה 11:00.
 • הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת חניון ירדן כנרת וכרוכה בתשלום נוסף.
 • אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי אחד ההורים.

30. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בטבריה.

31. ביטול עסקה
ביטול עסקה יעשה בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

32. ביטול הזמנה

 • במקרה ביטול 3 ימים עד יום ההגעה המיועד – יגבו 100% דמי ביטול.
 • חודשים יולי-אוגוסט וחגי ישראל (כולל חול המועד סוכות וחול המועד פסח) –  7 ימים לפני מועד ההגעה המיועד יגבו 100% דמי ביטול.
 • ניתן לבטל את ההזמנה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן. לאחר שליחת הודעת ביטול ההזמנה נציג משירות הלקוחות ייצור קשר עם הלקוח להמשך תהליך הביטול ההזמנה:
 • שליחת הודעה בעמוד יצירת קשר באתר האינטרנט של החניון ומילוי פרטים מלאים ליצירת קשר.
 • פנייה בוואטסאפ לשירות הלקוחות – 050-466-8661

33. הוראות שונות

 • ניתן להגיע עם כלבים לחניון ירדן כנרת – עם רצועה בלבד. האחריות על בעל החיים הינה על האורח בלבד.
 • אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת מחלקת מכירות.
 • אין להוציא ציוד או/ו להעביר ציוד ממתחמי האירוח השונים.
 • המשתמש מתחייב להותיר את המטבח שבמתחם נקי וללא נזק, עם עזיבתו את המקום.
 • חל איסור על הכנסת מערכות שמע לחניון. החניון הינו חניון שקט.

34. שמירת המקום

 • המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.
 • המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.

35. המוצרים הנמכרים

35.1 מתחמים להקמת אוהלים וקמפינג

חניון ירדן כנרת מציע מתחם מסודר בין הירדן לכנרת, להקמת אוהלי קמפינג למשפחות על בסיס מקום פנוי.

 • אין שמירת מקום.
 • שעת עזיבת המתחם: 17:00 (כל שעה נוספת תחויב ב-20 ש"ח).
 • מחיר כניסה לרכב ללילה – 250 ₪.
 • מחיר כניסה לרכב עם נגרר – 350 ₪.

35.2 אוהלים ממוזגים

 • האוהל מתאים ל-5 עד 10 אנשים
 • האוהל מכיל מזרנים בהתאם לכמות האנשים
 • בכל מתחם יש כיור ומשטח עבודה, מקרר, צילייה, שולחן קק"ל, פינת מנגל ופינת מדורה, תאורה, נקודות חשמל, מזגן!.
 • האוהלים עם בידוד קל במתחם מוצל ברובו, אך השהייה באוהלים בשעות היום החמות אינה נעימה, יעילות השימוש במזגן באה לידי ביטוי החל משעות הערב.
 • שירותים ומקלחות משותפים לכל החניון.

35.3. מתחם vip

 • המתחמים מתאימים ל-15-20 אנשים
 • 3-4 אוהלים תלוי בגודלם (אוהלים פרטיים של האורחים)
 • המתחם כולל חיבור מים וחשמל, צילייה, תאורה, מקרר, שולחנות קק"ל, דשא סינטטי.
 • שירותים ומקלחות משותפים לכל החניון .

36. השכרת ציוד בחניון ירדן כנרת
בחניון ירדן כנרת אנו מעמידים לרשות אורחינו ציוד משלים לחוויית אירוח מושלמת. ניתן להשכיר אצלנו: מזרנים, מאווררים ועוד.
מחירים:

מזרון יחיד: 20 ש"ח ללילה, על בסיס זמינות בשטח

מאוורר: 40 ₪ על בסיס זמינות בשטח

37. כללי התנהגות בחניון

על מנת שנוכל להעניק חווית אירוח נעימה לכלל אורחינו אנחנו מקפידים על הכללים הבאים:

 • יש להישמע להוראות עובדי החניון.
 • החניון מיועד למשפחות.

שעות כניסה ויציאה:

 • שעת כניסה החל מהשעה 08:00  ועד השעה 17:00.
 • לא תתאפשר כניסה עם רכב לחניון מעבר לשעות אלו למעט מקרי חירום.
 • שעת יציאה עד השעה 17:00. לאחר מכן יחול חיוב של 20 ש"ח על כל שעה נוספת, או חיוב בעבור לילה נוסף.
 • אתר ירדן כנרת הינו חניון לילה (קמפינג) ואינו חוף רחצה מוכרז ולכן הרחצה אסורה!!!
 • החניון הוא חניון שקט והשמעת מוסיקה אסורה בהחלט.

הכנסת כלבים למתחם החניון:

 • הכנסת כלבים עם רצועה בלבד. על הכלב להישאר קשור.
 • האחריות על הכלב/ים הינה על בעליו בלבד.
 • חניון ירדן כנרת לא יישא אחריות על פגיעה ונזקים שייגרמו על ידי הכלב/ים. האחריות על הבעלים בלבד.
 • הנהלת החניון אינה אחראית על רכוש פרטי של האורחים בחניון.
 • הכנסה או הדלקה של משטחים בשטח החניון אסורה בהחלט.
 • חובה לשמור על ניקיון החניון ולזרוק אשפה בפחי האשפה בלבד.
 • פגיעה והשחתה של רכוש החניון אסורה בהחלט. במקרה של פגיעה והשחתה, יבוא הדין עם המשחית ותוגש תביעה. כמו כן, יפונה המשחית לאלתר מהחניון וללא החזר כספי.
 • אסורה הכנסת סירות ואופנועי ים לשטח החניון.
 • כניסה חד יומית היא עד השעה 20:00. הישארות בחניון לאחר שעה זו יגרור תשלום נוסף.
 • הנהלת האתר ראשית להפסיק את השהייה באתר לאורח שלא יעמוד בדרישות תקנון זה ו/ או חלקו וזאת ללא מתן פיצוי כלשהו לאורח.
 • האירוח הינו בטבע ולכן יש לקחת בחשבון שלא מתחייבים על מתחמים מוצלים!

38. שמירת זכויות

כל הזכויות באתר שמורות באופן בלעדי לחניון ירדן כנרת ולכנרת אגש"ח בע"מ. הלוגו, וכל הסימנים המסחריים המוצגים באתר שייכים לאתר זה בלבד. לא ניתן להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשנות את המידע המופיע באתר זה ללא אישור מוקדם בכתב של החניון.

מדיניות הפרטיות

39. איסוף פרטים אישיים

הסכמתכם לשימוש שלנו בעוגיות (cookies) בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתרים שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתרים. באפשרותכם למנוע את השימוש שלנו בעוגיות ע"י גלישה בדפדפן המאפשר גלישה ללא עוגיות.

במהלך הגלישה באתרי ארץ כנרת, ייתכן שהפרטים הבאים ייאספו אף ללא ידיעתכם: 

 • מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה; 
 • מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;
 • מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;

יתכן שהפרטים הבאים ייאספו במידה ותזינו פרטים אלה באתרים במהלך הגלישה (הזנת הפרטים היא על פי בחירתכם, ואינה חובה):

 • כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתרים השונים שלנו;
 • מידע שאתם מזינים בזמן ביצוע הזמנה באתרים שלנו, לרבות פרטי כרטיס האשראי שלכם;
 • כל מידע נוסף שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתרים שלנו;
 • מידע שאתם מפרסמים באתרים שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם;
 • מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו;
 • כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו;

שימו לב: לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.

המידע שנאסוף יישמר על ידנו בהתאם לדין, במאגר המידע של החברה או של צדדים שלישיים הנותנים לנו שירותים. 

40. שימוש בפרטים האישיים

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתרים שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתרים. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

 • ניהול האתרים והעסקים שלנו;
 • התאמה האישית של האתרים עבורכם;
 • לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתרים שלנו;
 • אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתרים;
 • שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.
 • שליחת הודעות מסחריות שאינן שיווקיות;
 • שליחת התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;
 • אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע);
 • טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתרים שלנו;
 • שמירה על האתרים שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;
 • שימושים אחרים.
 • אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.

41. חשיפת פרטים אישיים

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל תאגיד בקבוצת התאגידים שלנו (כל תאגידי קיבוץ כנרת) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

 • לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;
 • בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;
 • על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי);
 • לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש);

למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג'.

42. שמירת פרטים אישיים

פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור המטרה או המטרות לשמם נאספו.

43. תיקונים

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.

44. זכות עיון במידע

אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לאספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם.

אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא להשתמש בפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.

באפשרותכם להודיע לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.

 

ט.ל.ח.

הצהרת נגישות

לצערנו, בשלב זה החניון אינו מונגש לבעלי מוגבלויות, אולם אנו עושים את מירב המאמצים להנגיש אותו במהלך השנה הקרובה.